Past

NL

Past

Mission Molière 2023

Last van een ochtendhumeur? Soms een hekel aan tout le monde? Gekweld door een onbeantwoorde amour? Jaloers op een kluizenaar die zich verstopt in de uitgestrekte bossen van Alaska? Herkenbaar? Dan ben je toe aan deze Mission Molière, een radicale bewerking van de Franse komedie De Mensenhater. Oh la la!

350 jaar na de dood van de Franse komedieschrijver Molière, brengen Sarah Moeremans en Joachim Robbrecht de personages uit zijn bekendste stuk De Mensenhater tot leven. Of misschien zijn ze nooit echt doodgegaan. Want ironie, komedie en cynisme is van alle tijden. In deze gemoderniseerde versie, die zich afspeelt in het Parijs van de zeventiende eeuw, geven Sarah en Joachim hun eigen visie op humor, hypocrisie en goedbedoelerigheid. 

Met een Spiegelpaleis als decor en Frans geïnspireerde kostuums is Mission Molière een vrolijke talige komedie die je verschillende vormen van humor laat zien. De pakkende chansons krijg je gegarandeerd niet meer uit je hoofd (“Laat me zingen!”). De personages hebben elk een eigen karakter en worden in Mission Molière in een hedendaags jasje gestopt.

openregie Sarah Moeremans tekst, dramarurgie Joachim Robbrecht spel Joep van der Geest, Gillis Biesheuvel, Louis van der Waal, Julia Ghysels, Alicia Boedhoe, Keja Klaasje Kwestro scenografie Dennis Vanderbroeck kostuums Daphne de Winkel muziek Timo Merkies productie Het Zuidelijk Toneel foto Sofie Knijff Past

EN

Past

Mission Molière 2023

Suffering from a morning mood? Sometimes hate tout le monde? Haunted by an unrequited amour? Jealous of a hermit hiding in the vast forests of Alaska? Recognizable? Then you’re in for this Mission Molière, a radical adaptation of the French comedy The Man Hater. Oh la la!

350 years after the death of French comedy writer Molière, Sarah Moeremans and Joachim Robbrecht bring to life the characters from his best-known play The Human Hater. Or maybe they never really died. Because irony, comedy and cynicism is of all times. In this modernized version, set in seventeenth-century Paris, Sarah and Joachim give their own take on humor, hypocrisy and well-meaningness.

With a Palace of Mirrors as its setting and French-inspired costumes, Mission Molière is an upbeat linguistic comedy that will show you different forms of humor. You are guaranteed not to get the catchy chansons out of your head (“Let me sing!”). The characters each have their own character and are given a contemporary twist in Mission Molière.

NL

Past

Shut Up and Play with Me 2022

Spelen, iedereen kan het, maar weinigen doen het. Zien we de mogelijkheden tot spel nog wel? Is het een bewijs van volwassenheid om ons spel plezier te onderdrukken of omdat er geen cent aan te verdienen valt? Wat als we de remmen loslaten en ons storten in een belangeloos spel?

Twee spelers verzamelen zich op de spelvloer: Joep van der Geest en Louis van der Waal, bepakt met alledaagse objecten. Tegen en met elkaar vallen ze van het ene in het andere spel en zijn bloedfanatiek. Er zal gelachen, gestorven en gehuild worden. De logica van het spel is alleen intuïtief navolgbaar en een raadsel dat je als publiek wil oplossen.

“We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen.” – George Bernard Shaw. 

Shut Up and Play with Me is een ode aan de spelende mens, voor iedereen die ooit gespeeld heeft, nu of lang geleden. Geïnspireerd door Homo Ludens van cultuurhistoricus Johan Huizinga. 

openregie Sarah Moeremans dramarurgie Joachim Robbrecht spel Joep van der Geest, Louis van der Waal scenografie Sarah Moeremans kostuums Daphne de Winkel productie Het Zuidelijk Toneel foto Sofie Knijff Past

EN

Past

Shut Up and Play with Me 2022

Playing, everyone can do it, but few people actually do. Do we still recognize the potential for play? Is it a proof of maturity to suppress our need to play or because there is not a penny to be made from it? What if we take off the brakes and plunge into selfless play? 

Two players enter the floor: Joep van der Geest and Louis van der Waal. They survey the playing field and get ready for the game. Passionately, they plunge into one game after another. They challenge each other and are competitive as hell. There will be laughing, dying and crying. The logic of the game is only intuitively imitable and a riddle you want to solve as an audience. 

“We don’t stop playing because we get old, we get old because we stop playing.” – George Bernard Shaw. 

Shut Up and Play with Me is an ode to the playing man, for anyone who has ever played, now or long ago. Inspired by Homo Ludens by cultural historian Johan Huizinga.

NL

Past

What Ever Happened to Mr. Pete 2022

What Ever Happened to Mr. Pete is not your usual play. Deze vervreemdende theaterervaring is een zoektocht naar de waarheid achter Mr. Pete. Wie is hij? En wie zijn wij eigenlijk? Een noodzakelijke vraag in tijden van algoritmes, digitalisering en de viering van ons geluk als vrij individu. Een voorstelling over eenzaamheid, gemeenschappelijkheid en controleverlies. Grip verliezen en het gevoel hebben daarin alleen te zijn. Een gedeelde zoektocht, want ook Mr. Pete leert zichzelf kennen in korte, grappige scènes, bevolkt door een bonte stoet personages.

openregie Sarah Moeremans dramarurgie Joachim Robbrecht spel Joep van der Geest, Judith van den Berg, Ousmane Bangura, Gillis Biesheuvel, Luca Bötzel, Teun Donders, Myrthe van der Vuurst de Vries scenografie Sarah Moeremans kostuums Daphne de Winkel productie Het Zuidelijk Toneel foto Sofie Knijff Past

EN

Past

What Ever Happened to Mr. Pete 2022

What Ever Happened to Mr. Pete is not your usual play. This alienating theatrical experience is a search for the truth behind Mr. Pete. Who is he? And who are we really? A necessary question in times of algorithms, digitization and the celebration of our happiness as free individuals. A performance about loneliness, commonality and loss of control. Losing grip and feeling alone in this. A shared quest, because Mr. Pete also gets to know himself in short, funny scenes, populated by a motley cast of characters.

NL

Past

Drei, vier flirt mit mir 2022

De situatie: de roodharige Titus Feuerfuchs loopt de tevens roodharige Salomé tegen het lijf bij de waterput en samen beklagen ze zich over de alom heersende roodhaarhaat en de sociale uitsluiting die daarbij komt kijken. 

Exact op dat moment vindt er een bijna fatale 19de eeuwse koets-crash plaats en redt Titus de inzittende. Dat blijkt een Markies te zijn. Als bedankje schenkt de Markies hem een zwarte pruik om zijn rode haren te bedekken. Dat is het startschot van een pijlsnelle beklimming van de maatschappelijke ladder tot aan de rechterhand van gravin Von Cypressenburg.

Als klap op de vuurpijl duikt er dan ook nog een schatrijke oudoom op die Titus zijn volledige fortuin wil nalaten. Wanneer hij echter ontmaskerd wordt en blijkt roodharig te zijn, dreigt alles in te storten. Maar op virtuoze wijze overwint de eerlijkheid, de liefde en verdwijnt de roodhaarhaat. Misschien een beetje voorspelbaar, maar wel lekker, lang en gelukkig. En dat in 30 minuten! 

Drei, vier, flirt mit mir is een gezongen komedie gebaseerd op Der Talismann van Johann Nestroy, de komedieschrijver die wereldberoemd was in Wenen, maar hier nauwelijks of nooit gespeeld wordt. Hoog tijd voor Het Zuidelijk Toneel en het Rotterdamse muziekEefje de Visser componeert hier gezongen monologen met een hoge hartslag, die overgaan op een koorzang die harmonie vormt in de ongemakkelijke stilte na miscommunicatie. Deze bewerking van Pirandello’s beruchte “Zes personages op zoek naar een auteur” vormt het afstudeerwerk van SM’s studenten bij de Arnhemse Toneelschool.close en performance collectief Club Gewalt om eens aan elkaar te snuffelen en samen te werken in deze muzikale overkill aan heerlijkheid.

openregie Sarah Moeremans vertalingJoep van der Geest, Gillis Biesheuvel, Sarah Moeremans spel Gillis Biesheuvel, Louis van der Waal, Alicia Boedhoe, Robbert Klein, Suzanne Kipping, Amir Vahidi, Gerty van de Perre, Loulou Hameleers, Sanna Elon Vrij scenografie Sarah Moeremans kostuums Daphne de Winkel compositie Suzanne Kipping, Robbert Klein productie Het Zuidelijk Toneel foto Sofie Knijff Past

EN

Past

Drei, vier flirt mit mir 2022

The situation: red-haired Titus Feuerfuchs runs into the also red-haired Salomé at the well and together they complain about the pervasive red-hair hatred and the social exclusion that comes with it.

Exactly at that moment, a nearly fatal 19th century carriage crash occurs and Titus rescues the occupant. This turns out to be a Marquis. As a thank-you, the Marquis gives him a black wig to cover his red hair. That marks the start of a meteoric climb up the social ladder to the right hand of Countess Von Cypressesburg.

Then, to top it off, a wealthy great uncle turns up who wants to leave Titus his entire fortune. However, when he is unmasked and revealed to be a redhead, everything threatens to collapse. But in virtuoso fashion, honesty, love triumphs and red-hair hatred disappears. Perhaps a bit predictable, but delicious, long and happy. And that in 30 minutes!

Drei, vier, flirt mit mir is a sung comedy based on Der Talismann by Johann Nestroy, the comedy writer who was world-famous in Vienna, but is hardly ever performed here. High time for Het Zuidelijk Toneel and the Rotterdam music and performance collective Club Gewalt to sniff each other out and work together in this musical overkill of deliciousness.

NL

Past

Eins, zwei Schweinerei

open Past

EN

Past

Eins, zwei Schweinerei

NL

Past

Eins, zwei Schweinerei

Om te overleven is humor naar het schijnt even noodzakelijk als lucht. En met corona moeten we onze lachspieren blijven trainen. Wij doen het met een burleske negentiende-eeuwse farce op speed. Vijf acteurs spelen een hele klas leerlingen, hun ouders en het lerarenkorps. Chaos gegarandeerd.

De situatie: Het schooltje op het landgoed van een baron dreigt gesloten te worden. De leerlingen presteren ondermaats. Een examen, afgenomen door meneer baron zelf, wordt het moment van de laatste kans. Hoofdonderwijzer Wampi wringt zich in dubieuze bochten om zijn ‘zinkend schip’ te redden. De losgeslagen leerlingen steken echter voortdurend stokken in de wielen terwijl hulpleraar Franz meer oog heeft voor Wampi’s dochter dan voor orde en discipline in de klas. 

Eins Zwei Schweinerei is een komedie gebaseerd op Die Schlimmen Buben van Johann Nestroy. Een ooit wereldberoemde komedieschrijver met meer dan 80 stukken op zijn naam, die in Duitstalige gebieden nog steeds vaak wordt opgevoerd. Laatste opvoering in Nederland dateert van 1962.   

openregie Sarah Moeremans vertaling Joachim Robbrecht, Sarah Moeremans, Gillis Biesheuvel, Joep van der Geest spel Joep van der Geest, Gillis Biesheuvel, Louis van der Waal, Judith van den Berg, Elsie de Brauw, Hali Neto, Keanu Visscher, Sarah Moeremans scenografie Sarah Moeremans productie Het Zuidelijk Toneel foto Parade Past

EN

Past

Eins, zwei Schweinerei

To survive, it seems, humor is as necessary as air. And with corona, we have to keep exercising our laughing muscles. We do it with a burlesque nineteenth-century farce on speed. Five actors play an entire class of students, their parents and the teaching staff. Chaos guaranteed.

The situation: The little school on a baron’s estate is in danger of being closed. The pupils are underperforming. An exam, administered by Mr. Baron himself, becomes the moment of last chance. Principal Wampi twists and turns in dubious ways to save his “sinking ship. The dissolute pupils, however, constantly poke sticks in the wheels while assistant teacher Franz is more concerned with Wampi’s daughter than with order and discipline in the classroom.

Eins Zwei Schweinerei is a comedy based on Johann Nestroy’s Die Schlimmen Buben. A once world-famous comedy writer with more than 80 plays to his name, which is still often performed in German-speaking areas. Last performance in the Netherlands dates from 1962.

NL

Past

RATTENVANGER / 2020

Wat was de moraal van het verhaal van De Rattenvanger? Afspraak is afspraak = liegen leidt tot wraak? Joachim Robbrecht en SM onderzoeken andere perspectieven op het verhaal via de opvoeding van onze kinderen in onze huidige tijd. Met ratten die even onzichtbaar zijn als sinterklaas. We don’t need your education! Het laatste anti-sprookje in de reeks ‘What’s in a fairytale?’ over, natuurlijk, vooral andermans kinderen.

openregie Sarah Moeremans tekst Joachim Robbrecht spel Joep van der Geest, Gillis Biesheuvel, Louis van der Waal, Sylvia Poorta, kinderen scenografie Dorothee Curio muziek Wessel Schrik kostuums Daphne de Winkel productie Toneelgroep Oostpool foto Sanne Peper Past

EN

Past

RATTENVANGER / 2020

THE PIED PIPER / 2020

What was the moral of the tale of The Pied Piper? A deal is a deal equals lying leads to revenge? Joachim Robbrecht and SM explore different angles on the story, based on how we educate our children in the present time. With rats as invisible as Saint Nicholas. ‘We don’t need your education!’ The last fairy tale in the series What’s in a fairy tale? about children – of course other people’s, rather than our own.

NL

Past

RIJGEN / 2019

Bij NTGent bewerken Joachim Robbrecht en SM de befaamde klassieker van Arthur Schnitzler. Hoe staat het met onze liefdes- en seksbeleving? Alles wat je maar kan bedenken, bestaat. Ook met een broer. Ook met een stoel. Ook met een paard. Het zijn obscene verhalen, seksuele onthullingen, moeilijk om erover te praten, het is vies, het is ophitsend. Smeuïg? Kan. Erotiserend? Soms. Terwijl het in de eerste plaats over liefde gaat. En over eenzaamheid.

openregie Sarah Moeremans tekst Joachim Robbrecht i.s.m. Artun Alaska Arasli dramaturgie Joachim Robbrecht spel Ariane Van Vliet, Peter Seynaeve, Louis van der Waal decor & kostuumontwerp Dorothee Curio uitvoering Thierry Dhondt, An De Mol lichtontwerp Sander Michiels tech productie Chris Vanneste productieleiding Sebastiaan Peeters, NT Gent met steun van The Belgian Tax Shelter foto Michiel Devijver Past

EN

Past

RIJGEN / 2019

For NTGent, Joachim Robbrecht and SM adapt Arthur Schnitzler’s famous classic. What’s the current state of our romantic and sexual lives? Anything you can imagine exists. Even with your brother. Even with a chair. Even with a horse. There are obscene stories here, sexual revelations, difficult to talk about, it’s dirty, it’s arousing. Juicy? Possibly. Titillating? Occasionally. But above all, it’s about love. And about loneliness.

NL

Past

STATE OF THE UNION / 2019

Naar jaarlijkse gewoonte opende het TheaterFestival met de State of the Union en de State of the Youth. Deze editie waren twee vrouwen aan het woord in de theaterzaal van Vooruit. Theatermaker Sarah Moeremans maakte de staat van het theater op aan de hand van zeven onderwerpen en een hulpvraag. Ze beschreef haar State als onvolledig, als een uitnodiging voor gesprek en aanvulling. Lees hier de integrale tekst: theaterfestival.be/state-of-the-union-2019-sarah-moeremans/

openfoto Tina Herbots Past

EN

Past

STATE OF THE UNION / 2019

As annual tradition will have it, The Theatre Festival kicked off with the ‘State of the Union’ and the ‘State of the Youth’. In this edition two women took to the rostrum in the Vooruit Theatre. Director Sarah Moeremans took stock of the theatre, employing seven cases and a help question. She described her State as incomplete, as an invitation for discussion and filling in the blanks. The complete text [in Dutch] is available here:  theaterfestival.be/state-of-the-union-2019-sarah-moeremans/

NL

Past

WHAT’S IN A FAIRYTALE? BAMBI / 2019

In deze theatrale the making of bambi 2Tegenover de twijfel van Robin Hood over zijn heldenstatus, staat de woede van Bambi over zijn gedwongen slachtofferschap. Het ‘zieligste verhaal ooit’ wilt zich emanciperen. Bambi is volwassen geworden, moe geaaid zonder toestemming #metoo, genoeg uitgegleden op ijs (niet psychologisch) voor het voyeuristisch meelijdend oog van de kijker, het is tijd voor een nieuwe film #therealbambi!close, compleet met claire obscure, vervaagt de grens tussen slachtoffer en daderschap, mens en natuur. Waar begint en eindigt de natuur eigenlijk? Waarom wil de mens zich zo graag onderscheiden, de natuur ‘behoeden’ en ‘behouden’? Mag de natuur ook eens voor zichzelf spreken?ONGEVRAAGD GOEDBEDOELD LEESADVIES: Bruno Latour (Oog in oog met Gaia, de natuur als autonome stem) ; Susan Buck-Morss (Hegel, Haiti and Universal History, meester/slaaf theorie) ; essays van Rebecca Solnit (vb. Why Climate Action is the Antithesis of White Supremacy) ; Chantal Mouffe (over slachtofferschap)close Terwijl de dieren hun leefwereld uit het zieligheidsstraatje willen bevrijden, komen de jagers in beeld. Berucht en beroemd, maar toch nooit zichtbaar gemaakt, in het stille bos delen zij hun kwetsbaarheid: het bos brengt hen niet meer tot rust. De therapeut spreekt van een burn out. Maar de dieren voeren het tempo op, ze jagen op een jager!; Bambi voor een roemrijke dood; andere dieren om de jagers te vermoorden. Trouwens, een burn out verondersteld wel dat je eerst effectief hebt gebrand.

openregie Sarah Moeremans tekst Joachim Robbrecht dramaturgie Madelon Kooijman, Barbara van Lindt spel Kharim Amier, Benny Claessens, Joep van der Geest, Tommie Kinneging, Mirjam Stolwijk, Louis van der Waal decorontwerp Dorothee Curio lichtontwerp Jan Steinfatt kostuums Daphne de Winkel muziek Wessel Schrik productie Toneelgroep Oostpool foto Sanne Peper Past

EN

Past

WHAT’S IN A FAIRYTALE? BAMBI / 2019

In this theatre version of ‘the making of Bambi 2’, including even the low-key lighting, the fine line between victim and perpetrator, man and nature, is blurred. Where does nature actually begin, or end? Why does man want to single himself out, ‘preserve’ and ‘conserve’ nature? Let’s allow nature to speak for itself. Whilst the animals are liberating themselves from being framed as ‘poor things’, enter the hunters. Infamous and admired, but never fully visible, they’re vulnerable too: the forest no longer brings them serenity. Their therapist talks about burn-out. However, the animals are upping the ante: they’re hunting a hunter! Bambi does it for glory in dying, the others just to make the kill. By the way: having a burn-out does imply that you were burning before.

NL

Past

WIJKSAFARI AZC / 2018

Initiatiefnemer en fenomeen Adelheid Roosen maakt van het azielzoekerscentrum in het Utrechtse Overvecht het toneel waar theatermakers en azielzoekers verhalen delen en presenteren tijdens een ‘wijksafari’ KORTWEG een getheatraliseerde visite. Voor deze editie werd SM samen met haar hond tijdelijk geadopteerd door de Eritrese Kokob, asielzoeker zonder status en zonder huis. Gescheiden naar geslacht, opeengeprakt in een donkere douchecel of naast elkaar gestapeld op de harde vloer van een te kleine slaapkamer, beleeft het publiek samen met SM en haar temporary adoptiezus Kokob de vluchtroute van het dictatoriale Eritrea naar het vrije Nederland van de immer glimlachende posterpoliticus Marc Rutte.

openconcept Adelheid Roosen regie Nina de la Parra, Paul Koek, Marijn Graven, Ilay den Boer, Jim van den Bliek, Julie Peters geadopteerde kunstenaars Ilay den Boer, Meral Polat, Guilly Koster, Nazmiye Oral, Hanneke Groenteman, Kevin Klein, Sarah Moeremans, Kais Setti Stichting Female Economy i.s.m. Zina Platform Past

EN

Past

WIJKSAFARI AZC / 2018

NEIGHBOURHOOD SAFARI AZC / 2018

Initiator and general phenomenon Adelheid Roosen turns the refugee centre in Utrecht’s Overvecht neighbourhood into a stage on which and actors and refugees share stories and present them during a ‘neighbourhood safari’ – just another word for a theatrical house visit. In this edition, SM (and her dog) were temporarily adopted by Kokob from Eritrea – an asylum seeker without documents or a house. Separated by gender, packed in a dark bathroom or piled next to each other on the hard floor of a tiny bedroom, the spectators, together with SM and her temporary adoptive sister Kokob, re-live the escape route from dictatorial Eritrea to the free Netherlands, led by its ever-smiling poster-politician Marc Rutte.

NL

Past

WHAT’S IN A FAIRYTALE? ROBIN HOOD / 2018

Het oeroude door Disney geclaimde verhaalRobin Hood is de eerste in het drieluik “What’s in a fairytale?” waar SM en Joachim Robbrecht de maatschappelijke waarde van oeroude sprookjes onderzoeken. Hierna volgen Bambi (2019) en De Rattenvanger (2020). Ongevraagd goedbedoeld leesadvies: Peter Wohlleben – Het verborgen leven van bomen.close van de held die steelt van de rijken om te geven aan de armen, wordt met nieuwe ogen bekeken. Geen comfortabel biertje brouwen bij het kampvuurgeluidskunstenaar Wessel Schrik bouwt de sound parallel op aan de tekst, om de karikaturen te ondersteunen. Dit kunt u op de foto’s niet zien, u kunt wel denken aan een dreigend bos met een nostalgisch twijfelende panfluit-Robin Hood en een populistische koning die op een kapotgekwijlde houseversie van God Save The Queen het strijdtoneel betreedt.close. De romance van 800 jaar heldengedrag in de bosjes wordt verstoord door een even eenvoudige als zelfdestructieve vraag: wat heeft het eigenlijk uitgehaald, al die jaren van goede bedoelingen? Heeft het tot minder ongelijkheid geleid? Hadden we meer bereikt als politieke partij in plaats van als verzetsgroep? Verwikkeld in impulsieve acties, de poging om het huidige kapitalistisch systeem uit te leggen aan de hand van een paar kippen en een ei, en verzandend in een ideologische strijd die even filosofisch als lobbyistisch is, sneuvelen de personages één voor één op het slagveld van het populismeSM zet met deze voorstelling de stap als makend regisseur in de grote theaterzalen, met grote verhalen, grote vragen en grote decors. Hier geen huiskamerdrama, maar complexe discussies tastbaar gemaakt in Disney-on-Ice achtige kleuren met uitglijdende personages (psychologisch bedoeld) en figuren die zich zingend, dansend, vechtend en luidop afvragend proberen staande te houden in het rechtlijnig goed-en-fout verhaal waarvoor ze zijn geschapen. De gewone man, nochtans target groep van zowel de oppositie als de heersende macht, sterft als eerste. Colateral damage?close.

openregie Sarah Moeremans tekst Joachim Robbrecht dramaturgie Fanne Boland spel Gillis Biesheuvel, Steef de Bot, Joep van der Geest, Chiem Vreeken, Louis van der Waal, Camilla Siegertsz, Dalorim Wartes decorontwerp Dorothee Curio lichtontwerp Yuri Schreuders kostuums Daphne de Winkel muziek Wessel Schrik productie Toneelgroep Oostpool foto Sanne Peper Past

EN

Past

WHAT’S IN A FAIRYTALE? ROBIN HOOD / 2018

The ancient saga, appropriated by Disney, of the hero who steals to help out the poor, is newly scrutinized. There’s no jolly beer brewing by the camp fire here. The romantics of eight hundred years of bravery amongst the bushes is upset by a question that is as simple as it is self-destructive: what has actually been achieved, in all these years of good intentions? Has it led to less inequality? Could we have achieved more by being a political movement instead of being a resistance group? One by one, the protagonists – busy with impulsive actions, attempting to explain capitalism by means of a few hens and an egg, bogged down in an ideological fray which is both philosophical and lobbyist – are cut down on populism’s battlefield.

NL

Past

CRASHTEST IBSEN: PIJLER VAN DE SAMENLEVING / 2017

In de laatste krachtmeting van de Crashtest Ibsen reeks onderzoeken SM en Joachim Robbrecht of waarheid en vrijheid nog steeds de pijlers van de samenleving zijn, zoals Ibsen in 1877 meende. In de voorgestelde fjord bedriegt ondernemer Karsten zijn gemeente voor persoonlijk gewin. Een vriend die uit Amerika komt doet de bewoners dromen van het Land van de Vooruitgang. I wanne be in America! Al wordt het langzaam duidelijk dat de realiteit niet per se overeenkomt met het gedroomde beeldHet is 2017, Lance Armstrong heeft emotioneel sorry gezegd voor zijn dopinggebruik en Trump stopt de fake news hype nog maar net in de magnetron. Fairtrade labels, vertrouwensslogans, duurzaamheidsbeloftes… Wat is daarvan waar? Zijn we niet vooral beter geworden in onszelf bedriegen?close. Terwijl de opgetrokken verhalen afbrokkelen, blaast een groot zandkasteel zich op. Voor de laatste keer in de reeks eindigt de voorstelling met een monoloog, die reflecteert op de moraal van 1877 en probeert te begrijpen: Wat betekent ‘samen-leving’ eigenlijkZie voor deze thematiek ook onderwerp zeven “samen zijn” in de State of the Union die SM uitsprak voor het Belgische Theaterfestival 2019. Voor een beter begrip van het belang dat SM hecht aan een bredere discussie over wat we bedoelen met de woorden die we gebruiken, zie onderwerp twee “onze taal” van dezelfde speech.close? Een eenduidig antwoord zoals in 1877 bestaat niet meer in onze tijd. Een pleidooi voor het afschaffen van de waarheid.

openregie Sarah Moeremans tekstbewerking Joachim Robbrecht spel Sarah Moeremans, Joep van der Geest, Louis van der Waal, Rosa van Leeuwen, Eva Meijering, Matthijs Ijgosse kostuums Daphne de Winkel Productie Moeremans&Sons i.s.m. Toneelgroep Oostpool Past

EN

Past

CRASHTEST IBSEN: PIJLER VAN DE SAMENLEVING / 2017

CRASH TEST IBSEN: PILLAR OF THE SOCIETY / 2017

In the last trial of the Crash Test Ibsen series, SM and Joachim Robbrecht investigate whether truth and freedom are still the pillars of the society, as Ibsen thought in 1877. In an imagined fjord, entrepreneur Karsten defrauds his community for personal gain. A friend who’s come from America makes its inhabitants dream about the Land of Progress. I wannabe in America! Even though it slowly becomes evident that reality doesn’t match with the image as dreamt up. As the fabricated stories unravel, a large sand castle blows itself up. This final instalment in the series ends with a monologue reflecting on the morals of 1877 and trying to understand what ‘a community’ means. Now, there’s no clear-cut answer, as there wasn’t in 1877. A plea to abolish the truth.

NL

Past

CRASHTEST IBSEN: IK ZIE SPOKEN / 2016

Hoe zit het ondertussen met de houdbaarheidsdatum van onze moraalridder IbsenIn de tussentijd hebben de eerste twee voorstellingen in de Crashtest reeks, Nora en Volksvijand, een glorieuze schaalvergroting meegemaakt in de uitgestrekte landschappen van Oerol Terschelling -met bijhorend trouw publiek. Deze derde voorstelling in de reeks gaat, in tegenstelling tot de vorige twee, in première tijdens Oerol met een vaste cast en een wisselend VUUR #everybodyisastandin, en krijgt daarna een plug and play zaal makeover.close? Een ongewenste verhouding tussen een wannabe-kunstenaar-zoon en de huismeid, zijn moeder die haar geld liever in een goed doel stopt en een weeshuis laat bouwen, een dominee die geloven in God belangrijker vindt dan verzekeringen afsluiten, en een macabere dans van het sensuele vuur die zingend het weeshuis doet afbranden. In een razende vaart denderen we bij deze IK ZIE SPOKEN met onze neurotische drang alles te willen controleren, slechts één echte zekerheid tegemoet: dat we ooit zullen sterven. Eens te meer wordt ons vrolijke beeld van de goed georganiseerde Scandinavische maatschappij voorzien van een goede dosis satire, gezongen en gesproken, met als conclusie een theatraal pleidooi om te leven dat de vonken er vanaf vliegen.

openregie Sarah Moeremans tekstbewerking Joachim Robbrecht spel Louis van der Waal, Rosa van Leeuwen, Joep van der Geest, Matthijs IJgosse, Eva van Gessel en een wisselend Moeremans&Sons lid decor & licht Julian Maiwald kostuums Daphne de Winkel muziek Julian Maiwald productie Moeremans&Sons i.s.m NNT foto Julian Maiwald Past

EN

Past

CRASHTEST IBSEN: IK ZIE SPOKEN / 2016

CRASH TEST IBSEN: I SEE GHOSTS / 2016

Meantime, is our moral high-grounder Henrik Ibsen approaching the end of his shelf-life? An undesirable relationship between a wannabe-artist son and the housemaid, his mother who’d rather spend her money on charity and build an orphanage, a pastor who thinks believing in God is more important than taking out insurance, and a dance macabre by a seductive flame who lets the orphanage burn down during a song. In this I see ghosts, we hurtle – at breakneck speed, obsessively trying to stay in control – towards our only certainty: that we will die. Once again, our happy image of a well-organized Scandinavian society gets a dose of satire, both sung and spoken, reaching its conclusion in a theatrical appeal to live as if your pants are on fire. 

NL

Past

VANDEN WINTER ENDE VANDEN SOMER (12+) / 2015

Is het beter om in de zomer of in de winter te kussen? Terwijl de Crashtest Ibsen reeks op volle kracht draait, nemen SM en Joachim Robbrecht nog een andere voorstelling van onder het erfgoed-stof en bewerken de 600 jaar oude liefdes twist voor een nieuwe generatie – voorlopig puberend – publiek in een tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer. Twee seizoenen op scène. Een battle tussen De Winter en De Zomer over het mooiste seizoen voor verliefdheid – Bitch rijmt op kerstkitch. Wanneer de gemoederen te hoog oplopen komt De Liefde ter hulp het toneel op gesneld, om hitte en koude te verzoenen tot een nieuwe lente. Alleen het geweld van de natuurfenomenen kan de heftigheid van de liefde vatten (maar verliefde mensen kunnen wel naar de Mc Donald’s).

openregie Sarah Moeremans tekst Joachim Robbrecht dramaturgie Timothy de Gild spel Judith van den Berg, Eva van Gessel, Willemijn Haasken decor & licht Julian Maiwald kostuums Daphne de Winkel muziek Steve Martin Snider productie Toneelgroep Oostpool i.s.m. Theater Sonnevanck Past

EN

Past

VANDEN WINTER ENDE VANDEN SOMER (12+) / 2015

OF YE WYNTER AND YE SUMMER (12+) / 2015

Is it better to kiss in summer or in winter? With the Crash Test Ibsen series running at full tilt, SM and Joachim Robbrecht blow away the dust from yet another medieval Dutch heirloom and adapt the 600-year-old lovers’ dispute for a new generation of spectators – in full adolescence – performed in an articulated lorry converted into a theatre. Two seasons on stage. A battle between Winter and Summer about the best season to fall in love. Summer hols meet Christmas balls. When the emotions threaten to spin out of control, Love mounts an on-stage rescue to reconcile heat and cold into something new: spring. Only the violent forces of nature are able to contain the fervour of love (but those who fall in love can visit a McDonald’s). 

NL

Past

DE WITTE VLOED / 2015

Hoewel de lichaamssappen beperkt blijven tot de titel, maken Bellevue Lunchtheater en Likeminds de lunchtijd tot een taalorgie met tekst van Marc Wortel en regie van SM in een laat 19e eeuwse meisjeskamer KORTWEG verwarrend speels en obsceen. In de propvolle ruimte delen drie representaties van de kinderlijke onschuld – jonge actrices gehuld in outfits die we kennen van de Tiny albums, waarvan we pas later in ons leven ontdekten dat de onderbroekjes toch wel opvallend vaak zichtbaar zijn – hun ingebeelde wellust en seksuele fantasieën. Een anti-psychologisch schandaalspel vol schaamteloos plezier, gegiebel en dromen over afgehakte borsten.

openregie Sarah Moeremans tekst Marc Wortel dramaturgie Tjeerd Posthuma spel Judith van den Berg, Eva van Gessel, Sarah Jonker kostuums & decor Daphne de Winkel Productie Bellevue Lunchtheater i.s.m. Likeminds photo Julian Maiwald Past

EN

Past

DE WITTE VLOED / 2015

PUSSY MILK / 2015

Although any physical discharge is limited to the title, Bellevue Lunch Theatre and Likeminds turn lunch hour into a verbal orgy through a text by Marc Wortel. SM stages it as a late 19th century girls’ nursery room turned into a confusing mixture of light-heartedness and obscenity. In a jam-packed space, three representations of adolescent innocence share their imagined lechery and sexual fantasies, whilst clad in garments we know from the Tiny albums, which – only much later in life – led us to realise that the knickers were on display a bit too often. An anti-psychological school for scandal filled with shameless fun, giggles and visions of chopped-off breasts. 

NL

Past

SHOOT THE MESSENGER / 2014

Te kort door de bocht samenvatting: Satire over waar het theater begint en eindigt. Weinig blote vrouwen, wel een paar grappen.

Maar nu serieus. Shoot The Messenger is een voorstelling over een voorstelling die niet doorgaat. De consumerende theaterbezoeker op de dool. Alles lijkt toeval. Als God nog had geleefd dan was iedereen misschien rustig gebleven. Maar God is dood, en waar is de logica? Acteurs in de vorm van anonieme klagende toeschouwers zoeken een conversatie op de tribune. De aftiteling passeert als een manifest. Deze voorstelling komt wellicht het dichtst in de buurt van een beeldend kunstwerk, al vindt de toeschouwer nog niet de vrijheid om zich ertoe te verhouden, geconditioneerd in een theater-context. Dus zit het publiek, en wacht, en verwacht. Op het podium gebeurt niets.

opentekst & regie Sarah Moeremans spel Sofie Joan Wouters, Rosa van Leeuwen, Eva van Gessel, Eva Meijering, Matthijs IJgosse, Willemijn Haasken, Nina Goedegebure, Nazanin Taheri Motlagh, Kaatje Kooij decorontwerp Julian Maiwald muziek Eefje de Visser productie Moeremans&Sons & Productiehuis Rotterdam i.s.m. De Coproducers foto Julian Maiwald Past

EN

Past

SHOOT THE MESSENGER / 2014

SHOOT THE MESSENGER / 2014

Briefest of recaps: satire about where theatre begins and ends. Hardly any nude women, however, there are jokes. 

But seriously. Shoot the Messenger is a show about a show that’s been called off. The customer- spectator loses his bearings. Everything seems coincidental. If God had still been alive, everybody might have stayed calm. But God is dead, and what happened to logic? Actors, taking on the guise of complaining spectators, try to strike up a conversation in the auditorium. The credit titles roll by in the shape of a manifesto. This show is probably best described as a piece of art, even though the spectator can’t find the freedom to relate to it, being conditioned in a theatrical context. And so, the spectator sits and waits and expects. On stage nothing happens. 

NL

Past

EEN PURE FORMALITEIT / 2014

Een klassieke Whodunnit ontaardt in Not Just An Average Mindfuck.Tussen hoog oprijzende betonnen muren vindt de confrontatie plaats tussen Pierre Bokma en Porgy Franssen, als in een parallelle realiteit. Wacht even, WAT? Niet alleen Wat? Maar ook WIE? en WAAR? en WANNEER? Inderdaad, dat zijn de vragen. Een goede genre-oefeningEen well made play met moderne composities, is dat zoiets als een muzikale David Lynch? SM neemt de regieopdracht in handen voor deze imposante vertolking van de Italiaanse film ‘Una Pura Formalita’. Micha Hamel componeerde de muziek voor het internationaal befaamde Cello 8tet dat live on stage samenwerkte met fluitiste Raphaëla Danksagmüller.close. (En niet te vergeten: Waarom? Maar Hoofdpersonage Bokma kan zich niets meer herinneren.)

openregie Sarah Moeremans tekstbewerking Micha Hamel, Sarah Moeremans dramaturgie Dorine Cremers spel Pierre Bokma, Porgy Franssen, Erik Whien, Tirza de Boer decorontwerp Julian Maiwald lichtontwerp Stefan Dijkman composities Micha Hamel muziek Oihana Aristizabal, Sanne Bijker, Claire Bleumer, Stephan Heber, Rares Mihailescu, Marcus van den Munckhof, Mascha van Nieuwkerk, Lieselot Watte, Raphaëla Danksagmüller coproductie Orkater & Cello Octet Amsterdam Past

EN

Past

EEN PURE FORMALITEIT / 2014

A PURE FORMALITY / 2014

A classical Whodunnit derailing into Not Just an Average Mindfuck. In between two towering concrete walls we witness the confrontation between star actors Pierre Bokma and Porgy Franssen, in a sort of parallel universe. Hang on, – WHAT? But not just What? There’s WHO too, and WHERE, and WHEN? Indeed, those are the questions. A fine exercise in genre. (Of course, we forgot WHY? But then, protagonist Bokma has lost his memory.)

NL

Past

CRASHTEST IBSEN: VOLKSVIJAND / 2014

Een slapend wellnessstadje met een verontreinigde waterbronWe zijn weer in het hoge noorden, ditmaal bij de befaamde Folkefiende, ook deze keer heeft schrijver Joachim Robbrecht zijn tanden in ons zorgvuldig bewaarde erfgoed gezet, of zoals hij zelf zou zeggen: verraden, verrijkt en hergebruikt. Henrik was ten slotte ook maar een man met een baard.close1. In welke theatrale strijd zijn we beland? De idealisten vs. De opportunisten! In de jacht op winst, worden risico’s genomen, soms zeer grote risico’s. De idealisten willen de waarheid, de opportunisten willen eventueel een aanpassing, mits de toevoer van toeristen kan gewaarborgd blijven, want de economie moet wel blijven draaien, en vooral: geen paniek. In een idyllisch fjordlandschap als uit de hand gelopen modeltreindecor, reflecteren de personages op de waarde van waarheid. De complexe situatie ontaardt eerst in een escapistische fjord-commercial op een musical-achtige bewerking van Eye Of The TigerGod is a DJ. Zo zet ook SM bestaande melodieën naar haar eigen hand. De oorwurmen vreten zich een weg naar binnen. Terwijl de fictieve personages zich met steeds meer moeite uit hun noodlottig einde proberen te emanciperen, wordt de alwetende toeschouwer er neuriënd in meegesleurd.close. Maar geen musical is bestand tegen de katastrofe die volgt(Behalve de musicals van Studio 100. Het is wachten op Wikileaks the musical.) Of verwarren we nu idealisme met verslaving aan drama en doemdenkerij? Zoals vaker loopt deze bewerking van SM voor op zijn tijd, al leest u dit misschien na zijn tijd, in een toekomst waar de klimaatcrisis alweer passé is.close.

openregie Sarah Moeremans tekst Joachim Robbrecht spel Joep van der Geest, Rosa van Leeuwen, Anna Nijenhuis, Louis van der Waal, Matthijs IJgosse decor & licht Julian Maiwald kostuums Daphne de Winkel Productie NNT Past

EN

Past

CRASHTEST IBSEN: VOLKSVIJAND / 2014

CRASH TEST IBSEN: AN ENEMY OF THE PEOPLE / 2014

A sleepy wellness-resort town with a contaminated water spring. In which theatrical confrontation have we been parachuted? It’s the Idealists versus the Opportunists! In pursuit of profit, risks must be taken, major risks occasionally. The idealists want the truth, the opportunists are looking for an arrangement, as long as the influx of tourists is guaranteed. Because the economy has to keep on running you know, and whatever you do: don’t panic. In their idyllical fjord landscape, which looks like an over the top model train set, the protagonists reflect on the value of truth. At first, the complicated situation derails into an escapist fjord-commercial, a musical-like revamping of Eye of the Tiger.

But no musical can stand up to the catastrophe that is about to ensue. 

NL

Past

HERE AND NOW / 2013

In een wereld waar de politieke en sociale orde in transformatie is, lijkt de nood aan begeleiding door profeten en visionairs terug van nooit helemaal weggeweest. Welke strategieën zijn bruikbaar om een radicaal nieuwe manier van denken en leven te ontwikkelen, om over de toekomst te kunnen spreken? SM regisseert deze performance van Anna Mendelssohn, een Weense kunstenaar met een even grote interesse in het ontdekken van taal, diens gebruik in sociale en politieke contexten, en de mechanismen van emotionele manipulatie die soms verstopt zitten achter onze tussen-neus-en-lippen-door uitgesproken ow-oepsie-zei-ik-dat-luidop chitchat.

openconcept & performance Anna Mendelssohn regie Sarah Moeremans decorontwerp, kostuums & licht Stefanie Wilhelm muziek Gorge Sánches-Chiong harp Katharina Hofbauer viool Matteo Haitzmann productie Bernhard Seyringer, Miss Amen & Tanzquartier Wien Past

EN

Past

HERE AND NOW / 2013

HERE AND NOW / 2013

In a world where the social and political order is changing, the need for guidance by prophets and visionaries appears to have made a come-back – even though it was never really away. Which strategies are useful in developing a radically new way of thinking and living, in discussing the future? SM directs this performance by Anna Mendelssohn, a Viennese artist with an equally large interest in discovering language, including the ways it is used in social and political contexts, and in the mechanisms of emotional manipulation – which are sometimes hidden inside our casual, off-the-cuff remarks and our oh-oops-did-I-really-say-that chit-chat.

NL

Past

MY OWN PRIVATE DISASTER / 2013

Een disaster-experience geïnspireerd op Orson Welles’ hoorspel ‘War of the Worlds’, driedimensionaal uitgevoerd voor de moderne cultuurbelever. Als zonlicht alleen niet meer volstaat om je gelukshormoon te pleasen, als je ongeluksallergie begint te jeuken, boek dan een Private Disaster om je leven en je timeline te pimpen! Het slachtoffer in een ramp is immers ook het middelpunt van de belangstelling. Een van rookbommen vergeven massahysterieperformance. Een Plug-and-play ramp voor op ieder feestje. Van alle moderne gemakken voorzien. Deze 20 minuten durende performance biedt voldoende tijd voor perfecte selfies.

opentekst & regie Sarah Moeremans spel Rosa van Leeuwen, Nina Goedegebure, Willemijn Haasken, Matthijs IJgosse, Kaatje Kooij, Eva Meijering, Nazanin Taheri Motlagh, Eva van Gessel, Sofie Joan Wouters, Joep van der Geest, Louis van der Waal productie Moeremans&Sons i.s.m. Productiehuis Rotterdam Past

EN

Past

MY OWN PRIVATE DISASTER / 2013

A disaster-experience inspired by Orson Welles’ radio play War of the Worlds, performed three dimensionally for the modern-day art lover. When sunshine alone is no longer enough to tickle your feel-good hormones, when your feel-bad allergy starts to play up, simply book a Private Disaster to pimp your life, and your time line. After all, the victim of a disaster is the one who gets all the attention. A mass hysteria performance, studded with smoke bombs. A plug-and-play disaster, suitable for any kind of party. With all mod cons. This 20-minute performance offers plenty of time for perfect selfies.

NL

Past

KILL YOUR CHARACTER / 2013

Te kort door de bocht samenvatting: De autistische dochter in rolstoel op de scène vraagt zich af waarom mensen een kaartje kopen om naar haar fictieve miserie te komen kijken.

Maar nu serieus: lees SM’s 2019 State of The Union, met name onderwerpen één en twee, voor een beter begrip van de thematiek. In Kill Your Character voltrekt zich een artistieke strijd tussen werkelijkheid, waarachtigheid, geloofwaardigheid en fictie – Wat bedoelen we eigenlijk met die woorden – eh – en vooral, wat willen we daarmee? – Een repetitie tussen acteurs wordt verstoord door een opstand van fictieve personages, boos om de dictatuur van de schrijver die hen heeft geschapen. Wie heeft meer bestaansrecht, en voor hoe lang? Stotterend ontstaat muziekEefje de Visser componeert hier gezongen monologen met een hoge hartslag, die overgaan op een koorzang die harmonie vormt in de ongemakkelijke stilte na miscommunicatie. Deze bewerking van Pirandello’s beruchte “Zes personages op zoek naar een auteur” vormt het afstudeerwerk van SM’s studenten bij de Arnhemse Toneelschool.closeEefje de Visser componeert hier gezongen monologen met een hoge hartslag, die overgaan op een koorzang die harmonie vormt in de ongemakkelijke stilte na miscommunicatie. Deze bewerking van Pirandello’s beruchte ‘Zes personages op zoek naar een auteur’ vormt het afstudeerwerk van SM’s studenten bij de Arnhemse Toneelschool.close uit de onbegrepen verlangens.

opentekst & regie Sarah Moeremans spel Rosa van Leeuwen, Nina Goedegebure, Willemijn Haasken, Matthijs IJgosse, Kaatje Kooij, Eva Meijering, Roos Netjes, Dylan Smith, Nazanin Taheri Motlagh, Eva van Gessel, Sofie Joan Wouters decorontwerp Julian Maiwald muziek Eefje De Visser Productie ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Productiehuis Rotterdam, NNT & Moeremans&Sons Past

EN

Past

KILL YOUR CHARACTER / 2013

KILL YOUR CHARACTER / 2013

Ridiculously brief recap: autistic daughter in wheelchair wonders live why people buy tickets to come and watch her fictional misery. 

But seriously: read SM’s 2019 State of the Union, particularly points 1 and 2, for a better understanding of the theme. There’s an artistic conflict unfolding itself in Kill your Character: between reality, authenticity, credibility and fiction – what do we really mean by those words, and what’s more, how do we want to put them to use?

A theatre rehearsal is interrupted by a revolt of imaginary characters who are upset about the dictatorship of the playwright who created them. Who has more right to exist, and for how long? With a stammer, music arises out of the misconceived desires.

NL

Past

CRASHTEST IBSEN: NORA / 2013

In de Crashtest Ibsen reeks, laten SM en schrijver Joachim Robbrecht als bij een autotestNa Shakespeare is Henrik Ibsen de vaakst uitgevoerde toneelschrijver in Europa; In plaats van koninkrijken roert hij zich in huiskamers. In zijn tijd was Ibsen de voorloper van de soapserie: moderne realistische drama’s over geld en de relatie man-vrouw, met een opvoedende boodschap. Dood aan de auteur!close het oorspronkelijke verhaalNa Shakespeare is Henrik Ibsen de vaakst uitgevoerde toneelschrijver in Europa; In plaats van koninkrijken roert hij zich in huiskamers. In zijn tijd was Ibsen de voorloper van de soapserie: moderne realistische drama’s over geld en de relatie man-vrouw, met een opvoedende boodschap. Dood aan de auteur!close crashen tegen de muur van het heden, om te kijken wat er van overeind blijft. Fuck de moraal van het verhaal! Dat roept ook Nora, het poppenvrouwtje, dat sinds 1879 ten tonele wordt gesleept om elke avond opnieuw haar man en kinderen te verlaten, en zichzelf te gaan heropvoeden. Maar waarom wachten op het zoveelste vernederende einde? Nora stapt vroegtijdig op. Klaar. Veel later, ontdaan van haar kostuum, komt ze terug met een nieuwe formule voor de toneelgeschiedenisMetadrama De voorstelling volgt de structuur van het oorspronkelijke werk van Ibsen, maar de personages reflecteren op hun eigen fictieve bestaan. Hier knarst het poppenhuis van piepend schuim en houten planken, onzichtbare kinderen spelen buiten, de kerstboom is burned out en de Man des Huizes handelt in gedevalueerde toneelkronen. Hoewel alles streeft naar behoud en herhaling, bevraagt Nora of het verhaal nog wel aankomt, in de werkelijkheid.close. Wie in dit verhaal moet zichzelf opnieuw opvoeden? Ze zet haar man de deur uit. Naar buiten! Waar het echte theater begint! Een pleidooi voor het echte leven, waar alles troebel is.

openregie Sarah Moeremans tekstbewerking Joachim Robbrecht spel Evelien Bosmans, Ko van den Bosch, Joke Tjalsma, Louis van der Waal, Nazanin Taheri Motlagh, Dylan Smith decor & licht Julian Maiwald kostuums Daphne de Winkel productie NNT foto Julian Maiwald Past

EN

Past

CRASHTEST IBSEN: NORA / 2013

In the Crash Test Ibsen series SM and author Joachim Robbrecht drive the original story into the wall of the present, like in a car test, to find out what remains. Fuck the story’s moral! That’s what Nora says too, the fragile doll of a woman, who’s been dragged on stage ever since 1879 to leave her husband and her children night after night, and to re-educate herself. But why wait for the umpteenth humiliating ending? Nora makes a timely exit. Finished. Much later, after having taken off her costume, she returns with a new formula for the history of the theatre. Who’s the one who needs re-education here? She kicks out her husband. Go outside! Go where the real theatre begins! An appeal for the reality of life, in which everything is unclear. 

NL

Past

MY FIRST SUICIDE / 2012

SM bewerkt Nicolai Erdmann’s De Zelfmoordenaar als Plug-and-PlayPlug-and-play is een methode van werken die SM met haar studenten van Artez onderzoekt: hoe ver kan je gaan in de DIY mentaliteit die opeenvolgende subsidie-bezuinigingen propaganderen? Repetities, voorstellingen, performances: alles moet op ieder moment, op iedere plek kunnen worden uitgevoerd. Het decor mag de maximale capaciteit van één enkele boedelbak niet overschrijden. Deze radicale werkmethode leidt tot minimaal gebruik van props en kostuums, acteurs en actrices die verschillende rollen kunnen spelen “wanneer het kan”, repetities “waar het kan” en voorstellingen “waar we welkom zijn”, van backstages van theaters tot random pleinen, parkeergarages, kantoren en appartementsgebouwen. In deze periode ontstaan o.a. My First Suicide, The Moral Auction, My Own Private Disaster, plug-and-play zaal versies van de Crashtest Ibsen reeks. If you play, plug and play!close muziekEefje de Visser componeert hier gezongen monologen met een hoge hartslag, die overgaan op een koorzang die harmonie vormt in de ongemakkelijke stilte na miscommunicatie. Deze bewerking van Pirandello’s beruchte “Zes personages op zoek naar een auteur” vormt het afstudeerwerk van SM’s studenten bij de Arnhemse Toneelschool.closetheaterIn de muziekEefje de Visser componeert hier gezongen monologen met een hoge hartslag, die overgaan op een koorzang die harmonie vormt in de ongemakkelijke stilte na miscommunicatie. Deze bewerking van Pirandello’s beruchte “Zes personages op zoek naar een auteur” vormt het afstudeerwerk van SM’s studenten bij de Arnhemse Toneelschool.close van Eefje de Visser vindt SM een tonaliteit en spreekritme waar ze al langer mee experimenteert op de scene (zie ook: Alleen In Je Wereld). Zo ook bij deze noodlottige kolderklucht, waar Eefje de Visser voor het eerst de muziekEefje de Visser componeert hier gezongen monologen met een hoge hartslag, die overgaan op een koorzang die harmonie vormt in de ongemakkelijke stilte na miscommunicatie. Deze bewerking van Pirandello’s beruchte “Zes personages op zoek naar een auteur” vormt het afstudeerwerk van SM’s studenten bij de Arnhemse Toneelschool.close creëert. In samenwerkingen met Eefje de Visser vindt niet alleen de spreekmuzikaliteit van de spelers een sterke vorm, maar ontstaan ook steeds vaker non-verbale koren, die harmonieën vormen in ongemakkelijke stiltes na misverstanden.close. De werkeloze Simon Simons heeft geen levensdoel, en nu ook nog de leverworst op is, kan hij er maar beter een einde aan maken! Hoewel deze uitroep zijn naaste omgeving schokt, zien ze ook kansen. Voor hij het goed en wel beseft wordt Simon Simons op sleeptouw genomen door de backstage van de maatschappij. Begeleid door een ukulele spelende burger in tijger–onesie, strijden verschillende groepenDe samenwerkingen tussen SM en haar studenten van ArtEZ leiden tot een tijdelijk collectief Moeremans&Sons dat furore maakt, niet alleen met de plug-and-play methode, hier experimenteert SM ook met nieuwe vormen van financiering, publieksbinding en kennisdeling via randprogrammering.closeDe samenwerkingen tussen SM en haar studenten van ArtEZ leiden tot een tijdelijk collectief Moeremans&Sons dat furore maakt, niet alleen met de plug-and-play methode, hier experimenteert SM ook met nieuwe vormen van financiering, publieksbinding en kennisdeling via randprogrammering.close om het claimen van zijn martelaarschap: de hoge kunsten, het feminisme, de religie, de intellectuelen, het milieu,… Er is genoeg om voor te sterven! In deze meeslepende en oppeppende marketingcampagne voor de dood ontdekt Simon Simons zijn wens om te leven. Maar heeft hij daar nog recht op?

opentekstbewerking, kostuumontwerp & regie Sarah Moeremans spel Nina Goedegebure, Willemijn Haasken, Matthijs IJgosse, Kaatje Kooij, Eva Meijering, Roos Netjes, Nazanin Taheri Motlagh, Eva van Gessel, Rosa van Leeuwen, Sofie Joan Wouters, Dylan Smith decorontwerp Julian Maiwald muziek Eefje de Visser productie ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Productiehuis Rotterdam & Moeremans&Sons Past

EN

Past

MY FIRST SUICIDE / 2012

SM adapts Nicolai Erdman’s The Suicide into plug-and-play music theatre. Simon Simons, unemployed, has no purpose in life and since his liver sausage has reached its end too, he might as well take his life. Although the people around him are shocked by this resolution, they also see opportunities. Before he knows it, Simon Simons is towed along by society’s back stagers. Accompanied by a ukulele-playing citizen clad in a tiger-onesie, various competing groups lay claim to his martyrdom: high arts, feminism, religion, intellectuals, the environment – there’s plenty to die for! During this fascinating and revitalising marketing campaign for death, Simon Simons discovers his wish to live. But is het still entitled to it?

NL

Past

THERE ARE PEOPLE DYING / 2011

De Nederlandse meningcultuur en het cynisme in populaire TV-shows vormden het uitgangspunt van There Are People Dying, een showquiz waar de kandidaten alternatieven formuleren voor een betere wereld, en deze ook meteen in de praktijk omzetten. Weg met de koestering van de collectieve depressie!In het oeuvre van SM ontstaat een zoektocht naar nieuwe verhalen. Terwijl het theater een spiegel voor de samenleving heet te zijn, wordt die samenleving te vaak gepresenteerd als een aaneenschakeling van jarenvijftigproblemen. Electoraal spel wordt een onmisbaar element.closeIn het oeuvre van SM ontstaat een zoektocht naar nieuwe verhalen. Terwijl het theater een spiegel voor de samenleving heet te zijn, wordt die samenleving te vaak gepresenteerd als een aaneenschakeling van jaren vijftig problemen. Electoraal spel wordt een onmisbaar element.close1 In deze electorale theatervormAnders dan bij haar ander werk, bouwt SM deze voorstelling ook op vanuit geïmproviseerde acts en wordt de tekst gevormd tijdens het repetitieproces . Geheel in de redding-van-de-wereld gedachte maakt ze voor het decor een duurzame keuze: een TV -show decor wordt geleend in Hilversum, er wordt alleen met ledlicht gewerkt – ja beste mensen, dat was toen nog vernieuwend –, personages dragen bewerkte tweedehandskleding.closeAnders dan bij haar ander werk, bouwt SM deze voorstelling ook op vanuit geïmproviseerde acts en wordt de tekst gevormd tijdens het repetitieproces . Geheel in de redding-van-de-wereld gedachte maakt ze voor het decor een duurzame keuze: een TV -show decor wordt geleend in Hilversum, er wordt alleen met ledlicht gewerkt -ja beste mensen, dat was toen nog vernieuwend-, personages dragen bewerkte tweedehandskleding.close2 strijden de kandidaten voor de sympathie van het publiek en bedienen zich daarbij van hedendaagse mediagenieke politicustechnieken: technocratisch (Carola Arons), populistisch (Louis van der Waal) en spiritueel (Joachim Robbrecht). De redders van de hoop, begeleid door ondersteunende muziekEefje de Visser componeert hier gezongen monologen met een hoge hartslag, die overgaan op een koorzang die harmonie vormt in de ongemakkelijke stilte na miscommunicatie. Deze bewerking van Pirandello’s beruchte “Zes personages op zoek naar een auteur” vormt het afstudeerwerk van SM’s studenten bij de Arnhemse Toneelschool.close. Maar in heel deze omverwerping van het populaire cynisme blijkt de quizmaster, die nochtans onpartijdig pleit te zijn, het meest cynisch van iedereen.

openregie Sarah Moeremans spel Carola Arons Joep van der Geest Joachim Robbrecht Louis van der Waal licht & decor Julian Maiwald kostuums Daphne de Winkel muziek William Bakker productie Productiehuis Rotterdam photo Sofie Knijff Past

EN

Past

THERE ARE PEOPLE DYING / 2011

The Dutch culture of knowing better and the cynicism of popular TV-shows were the starting point for There Are People Dying, a quiz show in which candidates have to formulate alternatives for a better world and immediately make them happen. Let’s stop wallowing in our collective depression! In this electoral form of theatre, candidates vie for the audience’s sympathy using everyday mediagenic techniques politicians use. There’s the technocrat (Carola Arons), the populist (Louis van der Waal) and the spiritualist (Joachim Robbrecht). They’re the saviours of Hope, accompanied by supportive music. But during this entire subversion of popular cynicism, the quiz master – who claims to be neutral – turns out to be the most cynical of them all.

NL

Past

ROOS OF LIEFDE IS NIET GENOEG / 2011

Een vraag die je even met je al dan niet geslaagde (of imaginaire) partner kan overleggen: Welke wereld is waanzinniger: de wereld van seks, drugs en rock-’n-roll, of de wereld van het burgerlijke leven? 

Gina is zwanger van Ed, een rockmuzikant met issues, die na geweldpleging in een psychiatrische instelling belandt. Wanneer hij na jaren terugkomt blijkt dat Gina een nieuwe start heeft gemaakt, dit keer bij een man van het geslaagde totaalpakket huisje-boompje-tuintje-kindjes-enfin-we zouden er haast gezapig bij inslapen – als onze heartbeat niet plots zou versnellen want jawel: Ed wil een relationele comeback! Biedt een vredig leven voldoende weerstand tegen de hartstocht en nostalgie van het excessieve rock milieu?

Met deze toneelbewerking van de Duitse toneelschrijver Armin Petras (1964), nodigt SM het publiek niet alleen uit zich te verdiepen in de wereld van de waanzin, maar morrelt ze ook met een dikke gitaarriff aan menig vredig huisje; Wat betekent grote liefde, is er een juiste keuze, en welke verantwoordelijkheid denken wij te moeten nemen?

openRegie Sarah MoeremansArmin Petras Dramaturgie Tobias Kokkelmans Productie Michiel van Schijndel Spel Bart Slegers Jacqueline Blom Yahya Gaier Herman Gilis Hannah van Lunteren Lukas Smolders Fania Sorel Kostuums Erik Bosman i.s.m. Sarah Moeremans Decor- en lichtontwerp Julian Maiwald foto Bas Czerwinski Past

EN

Past

ROOS OF LIEFDE IS NIET GENOEG / 2011

Rose, or Love is not Enough

A question to ponder for a while with your hopefully successful (or imaginary) partner: which is crazier – the world of sex, drugs and rock and roll, or the world of suburban living?

Gina is pregnant by Ed, a rock musician with issues, who ends up in a psychiatric hospital after violent behaviour. When, years later, he returns, it turns out that Gina has made a new start – this time with a husband featuring the attractive deal of house, garden, lawn mower and kids – let’s stop before we start to yawn – and yet, our heartbeat quickens, because, sure enough, Ed wants a romantic come-back. Will a peaceful life be able to resist the passion and nostalgia of rock-and-roll’s excesses?

In this adaptation of a play by the German playwright Armin Petras (1964), SM not only invites the audience to explore the world of insanity, but also unleashes a guitar riff on many a cosy home: what does great love mean, is there such a thing as the right one, and which responsibilities are we willing to carry?

NL

Past

THE GOLDEN BOY / 2010

Een bewerking van Clifford Odets The Golden Boy ZEER KORT Een jongen die moet kiezen tussen zijn bokstalent of viooltalent KORTWEG kiezen is verliezen.

Levert het bohémien bestaan van een wereldvreemd vioolgenie een hogere gelukscoëfficient op? Of is de zin van het leven ook te vinden in roem, geld en genot dat een volkse boksheld te wachten staat? Joachim Robbrecht leverde de tekstbewerking voor deze artistieke uppercut, waar niet alleen de keuze verscheurend is, maar de voorstelling ook vormelijk een tweestrijdDe vader (Louis van der Waal) die wil dat zijn zoon viool speelt, is aan de andere kant in de bokswereld de trainer die wilt dat hij all the way gaat. De zus is tevens de koelbloedige manager. Het decor is in twee kampen verdeeld (visuele inspiratie: check Michael Johansson), en zo ook de cast: een ode aan de meest dodelijke kunst.closeDe vader (Louis van der Waal) die wil dat zijn zoon viool speelt, is aan de andere kant in de bokswereld de trainer die wilt dat hij all the way gaat. De zus is tevens de koelbloedige manager. Het decor is in twee kampen verdeeld (visuele inspiratie: check Michael Johansson), en zo ook de cast: een ode aan de meest dodelijke kunst.close beleeft: Iedere rol in het familieleven van de jongen, heeft een spiegel-rol in de bokswereld van de jongen. In dit provocerend pleidooi voor de zucht naar roemAmerikaans drama is een terugkerende inspiratie en referentie. Het heeft onze cultuur, onze zelf-identificatie, onze wensen en hang naar succes sterk bepaald.closeAmerikaans drama is een terugkerende inspiratie en referentie. Het heeft onze cultuur, onze zelf-identificatie, onze wensen en hang naar succes sterk bepaald.close kijken we vol goede bedoelingen hoe een jonge belofte zichzelf de vernieling in helpt.

openregie Sarah Moeremans tekstbewerking & dramaturgie Joachim Robbrecht spel Joris Smit, Kyoko Scholiers, Louis van der Waal, Stefaan Degand, Hanne Struyf, Rick Paul van Mulligen decorontwerp Julian Maiwald kostuums Daphne de Winkel productie Theater Antigone Past

EN

Past

THE GOLDEN BOY / 2010

An adaptation of Clifford Odets’ The Golden Boy. Extreme short story: a boy must choose between his boxing or violin playing talents. Even shorter: choosing is losing. 

Will the Bohemian life of a nerdy violin genius produce a higher score on the table of happiness? Or is the the meaning of life to be found in fame, money and pleasure waiting for a working-class boxing hero? Joachim Robbrecht wrote the adaptation of this artistic uppercut, in which not only the option is divided, but the show itself is also formally doubled: every role in the the boy’s family life has a mirror-role in his boxing world. 

In this provocative plea in favour of the desire for fame, we well-meaningly watch how someone young and promising destroys himself.

NL

Past

HONGER / 2009

Tussen stapels witgoed en dozen van op afbetaling gekochte high tech spullen, scharrelt een bleke familieMet twee benen in de Eurocrisis ontstaat in 2009 de voorstelling Honger, naar het sociaal bewogen drama dat Nestor de Tiere in 1901 optekende in Brugge. Ook in het futuristisch opgeschoonde Rotterdam van 2009 waar SM woont, leven ondanks de vele middelen, organisaties en sociale oplossingen nog steeds veel gezinnen in (onzichtbare) armoede.closeMet twee benen in de Eurocrisis ontstaat in 2009 de voorstelling Honger, naar het sociaal bewogen drama dat Nestor de Tiere in 1901 optekende in Brugge. Ook in het futuristisch opgeschoonde Rotterdam van 2009 waar SM woont, leven ondanks de vele middelen, organisaties en sociale oplossingen nog steeds veel gezinnen in (onzichtbare) armoede.close. In Vlaams-Nederlands dialect metselt moeder alle meubeltjes vast, zodat de schuldeisers niets kunnen meenemen. Sinterklaas is dit jaar niet gekomen en vader zit te vaak in de kroeg, een ingeleefd dramatisch schouwspel in één bedrijf dat regelmatig ontspoort wanneer kleurige lampen beginnen shinen voor een soort reclameblok voor Noord-KoreaEen terugkerende vertelmethode in het werk van SM is het doorbreken van de maatschappelijk geëngageerde en filosofische ontwikkeling van het verhaal door songs, tunes en beelden uit ons gemeenschappelijk geheugen. Ze provoceren de cliffhanger. Tegenover de gedroomde-geleefde heilstaat staat de zelfmoord van de moeder aan het eind (twee Rotterdammers in de zaal zeggen hardop: Sodekneitert!).closeEen terugkerende vertelmethode in het werk van SM is het doorbreken van de maatschappelijk geëngageerde en filosofische ontwikkeling van het verhaal door songs, tunes en beelden uit ons gemeenschappelijk geheugen. Ze provoceren de cliffhanger. Tegenover de gedroomde-geleefde heilstaat staat de zelfmoord van de moeder aan het eind (twee Rotterdammers in de zaal zeggen hardop: Sodekneitert!).close en de familie een vette in aziatische jabbertalk over the top parodie neerzet van een blij gezin dat geniet van een arbeidsethos met prikklok, samen soep eten. De heilstaat versus de chaos en ellende.

openregie & kostuums Sarah Moeremans dramaturgie Liet Lenshoek spel Vincent van der Valk, Krisjan Schellingerhout, Hannah van Lunteren, Gijs Naber, Jiska de Wit licht & decor Julian Maiwald muziek Vincent van der Valk productie RO Theater Past

EN

Past

HONGER / 2009

HUNGER / 2009

Between boxes of laundry machines and high-tech equipment on credit, a pale family potters about. In her Dutch-Flemish dialect, mother fastens all the stuff, so that the creditors can’t take anything away. Saint Nicholas didn’t drop by this year and Dad spends his time in the pub. It’s a realistically played drama in one act which regularly derails when coloured lamps start to shine for some sort of North Korean commercial: the family breaks into Asian jabber talk and switches to an OTT-parody of happy folk who enjoy work, punch their timecards, and eat soup together.

Utopia versus chaos and misery.

NL

Past

DARLING YOU’RE FREE / 2009

Joachim Robbrecht vertaalde The Misfits (Arthur Miller) naar een voorstelling over twee mannen die achter een Jonge Blonde Hollandse aanzitten. Maar als twee honden vechten om een kapotgeblondeerd been, loopt een mysterieuze cowboy ermee heen.

Start de banjomuziekEefje de Visser componeert hier gezongen monologen met een hoge hartslag, die overgaan op een koorzang die harmonie vormt in de ongemakkelijke stilte na miscommunicatie. Deze bewerking van Pirandello’s beruchte “Zes personages op zoek naar een auteur” vormt het afstudeerwerk van SM’s studenten bij de Arnhemse Toneelschool.close. Darling You’re Free gaat over het denken over het denken over het jezelf zijn KORTWEG HET MENSELIJK VERLANGEN slash onvermogen NAAR EXCLUSIVITEIT geuit in wannabe living on the edge en unique selling points, zowel in het privéleven als op de werkvloer. Het publiek zit aan de randen van de theaterzaal, die is ingepalmd door een Las Vegas achtige zoektocht naar happymessHet decor wordt gevormd door verzamelingen van spullen, gerangschikt van klein (biljartkeuen en trofeeën) naar groot (Speelautomaten, een grote lamp in de vorm van een ster, een bed), van het podium tot op de tribune. Met een springplank van een zwembad boven de ingang, lijkt het alsof we zwemmend in de plastic soep zoeken naar duurzaam geluk.closeHet decor wordt gevormd door verzamelingen van spullen, gerangschikt van klein (biljartkeuen en trofeeën) naar groot (Speelautomaten, een grote lamp in de vorm van een ster, een bed), van het podium tot op de tribune. Met een springplank van een zwembad boven de ingang, lijkt het alsof we zwemmend in de plastic soep zoeken naar duurzaam geluk.close.

openregie Sarah Moeremans tekstbewerking & dramaturgie Joachim Robbrecht spel Joep van der Geest, Lotje van Lunteren, Louis van der Waal, Remco Melles decorontwerp Lena Müller lichtontwerp Julian Maiwald kostuums Daphne de Winkel productie Theaterwerkplaats Generale Oost Past

EN

Past

DARLING YOU’RE FREE / 2009

Joachim Robbrecht reshaped Arthur Miller’s The Misfits into a show about two men chasing a Dutch Young Blonde. But when two dogs fight over a bone – albeit bleached beyond belief – a mysterious cowboy runs away with it. 

Cue for the banjo to start playing. Darling you’re free is about the reflection on the reflection on being yourself. In short: HUMAN DESIRE slash human failings FOR EXCLUSIVITY, as expressed in wannabe ‘living on the edge’ and ‘unique selling points’ – both privately and in the workspace. The audience is seated around the edges of the hall, which has been imbued with by a Las Vegas-like quest for happy-mess.

NL

Past

ALLEEN IN JE WERELD / 2008

Sociale codes. plaatsvervangende schaamte. De twintigers uit JACHTKAMP zijn dertigers geworden, maar de maatschappelijke schijntrein dendert voort, ditmaal in de vorm van een huisfeestje waar ongemakkelijke conversaties uitmonden in gezongen zielenroerselenMuzikaliteit Sprekend zingen vormt een vaak terugkerend spelelement, SM onderzoekt hoe tekst kan overgaan in zang. In deze voorstelling zingen de personages hun gedachten, die erg afwijken van wat ze werkelijk zeggen. The Singing Detective geldt als inspiratiebron. Later ontstaan samenwerkingen met Eefje de Visser en Wessel Schrik die sterk muzikaal ingrijpen in de voorstellingen van o.a. My first suicide, Kill Your Character, Robin Hood, Bambi.close vol angsten en verlangens. Een keukenblok wordt een piano. Een feestje. Leuk. Stress! Welke hapjes? Welke muziekEefje de Visser componeert hier gezongen monologen met een hoge hartslag, die overgaan op een koorzang die harmonie vormt in de ongemakkelijke stilte na miscommunicatie. Deze bewerking van Pirandello’s beruchte “Zes personages op zoek naar een auteur” vormt het afstudeerwerk van SM’s studenten bij de Arnhemse Toneelschool.close? Interessante nietszeggende smalltalk KRAMP! over administratief werk in het bedrijf KRAMP! wat een mooi uitzicht heb je hier KRAMP! De glazen met alcohol die alleen maar bedoeld zijn om een beetje los te komen je weet wel een beetje meer jezelf zijn je langzaam laten onderdompelen in de schaamteloosheid van een luidop uitgesproken nachtmerrie huh wacht hoe zijn we hier beland is dit nog een zin? We kijken naar omhoog voor enige bijstand van de engelen maar die glimlachen devoot zonder iets te zeggen. SM zoekt naar een muzikaliteit in het spreken.

openregie & kostuums Sarah Moeremans spel & muziek Louis van der Waal, Joachim Robbrecht, Isaäk Hofland, Judith van den Berg licht & decor Julian Maiwald productiehuis Rotterdam selectie BNG Nieuwe Theatermakers Prijs Past

EN

Past

ALLEEN IN JE WERELD / 2008

ALONE IN YOUR WORLD / 2008

Social codes. Feeling embarrassed. The youngsters from Jachtkamp (see below) have moved on into their thirties, but the train of social fakery hurtles on, this time arriving at a house party where uneasy conversations end up in deeply-felt sing-alongsMuzikaliteit Sprekend zingen vormt een vaak terugkerend spelelement, SM onderzoekt hoe tekst kan overgaan in zang. In deze voorstelling zingen de personages hun gedachten, die erg afwijken van wat ze werkelijk zeggen. The Singing Detective geldt als inspiratiebron. Later ontstaan samenwerkingen met Eefje de Visser en Wessel Schrik die sterk muzikaal ingrijpen in de voorstellingen van o.a. My first suicide, Kill Your Character, Robin Hood, Bambi.close, full of fear and hope. A kitchen unit is turned into a piano. A party. Fun.

Stress! Which snacks? What music? Interesting boring small-talk, CRINGE! On about shifting paper in the office, CRINGE! Love the view here, CRINGE! The drinks which are only meant to loosen you up a little, you know, allow you to be yourself, to slowly submerge yourself in the inability to feel ashamed over a loudly proclaimed nightmare huh wait how did we manage to get here is this still a sentence? We look up for a scrap of support from the angels, but they only smile devoutly and remain silent. SM in search of the musicality in speech. 

NL

Past

SPELEN MET VUUR / 2008

Het beeld van een polaroidfoto waarop een familie krampachtig poseert, zal in het latere werk van SM nog een aantal keer terugkomen, denk aan My First Suicide en Crashtest Ibsen: Nora. MAAR WAAR IS HET ALLEMAAL BEGONNEN? Bij een verveelde rentenierende familie aan het strand. Een huwelijk als haat. Bij Generale Oost o.l.v. Dorine Cremers zet SM deze Strindberg klassieker uit 1892 naar haar hand. Het toneel is een zee van parketScenografie SM drukt een sterk beeldende stempel op de voorstelling. Op de toneelvloer ligt een niet-gelijmde visgraatparket vloer, met een pulserende doorschijnende wand die het parket tegen elkaar duwt. Het resultaat is houten zee die kleine golven vormt, uit zijn voegen barst, een splinterende branding vormt.close. SM creëert een speelplek waarbinnen haar personages afgelijnd kunnen schmieren en smeuïg kunnen shinen terwijl ze de schijn hoog houden.

opentekstbewerking, kostuums & regie Sarah Moeremans dramaturgie Suzanne Groenland spel Floor van Berkestijn, Ludo Hoogmartens, Harpert Michielsen, Gunilla Verbeke, Mara van Vlijmen, Yorick Zwart decor Lena Müller lichtontwerp Julian Maiwald coproductie Theaterwerkplaats Generale Oost & NNT Past

EN

Past

SPELEN MET VUUR / 2008

PLAYING WITH FIRE / 2008

The image of a polaroid with a family posing uncomfortably, will return several times later in SM’s oeuvre – think of My First Suicide and Crash Test Ibsen: Nora. BUT WHERE DID IT ALL START? With a bored family, living off its investments, on the beach. A marriage that’s hate. In a production by Generale Oost (led by Dorine Cremers), SM overhauls this 1892 classic by Strindberg. The stage is sea of parquet blocks. SM creates a theatre space in which her characters can act pure ham and shine gloriously, while keeping up appearances.

NL

Past

ZIEKE ZIELEN / 2006

Zielenzorg en het repareren van het lichaam. Acteurs, muzikanten en kunstenaars bestrijden de maatschappelijke smetvrees door in de dagelijkse routine van een ziekenhuis mee te lopen en daaruit personages te ontwikkelen. Een vrouw vertelt over haar leven terwijl een stuk uit haar heup wordt gezaagd. Dit krijgt u niet te zien. De acteurs wel. In dit klinisch klimaat van ziek zijn zoeken SM en Joachim Robbrecht naar het mens zijn. Een brug tussen de medische en de gewone wereld (voor sommigen een brug te ver).

openregie Sarah Moeremans, Joachim Robbrecht dramaturgie Michael van Hoogenhuyze spel Louis van der Waal, Mara van Vlijmen, Joep van der Geest, Yonina Spijker lichtontwerp Julian Maiwald decor Annelies De Smet, John van Oostrum muziek Paul Koek, Ton van der Meer locatie Diaconessenhuis Leiden productie De Veenfabriek foto SofieKnijff Past

EN

Past

ZIEKE ZIELEN / 2006

SICK SOULS / 2006

Looking after the soul and repairing the body. Actors, musicians and artists combat social germaphobia by participating in the daily routine of a hospital and develop characters on the way. A woman recounts the story of her life, whilst a piece of her hip is being sawed out. You don’t get to see this. The actors do. In this clinical world of illness, SM and Joachim Robbrecht try to find humanity. A bridge between the medical world and the everyday one (for some: a bridge too far).

NL

Past

OP NAAR SCANDINAVIË / 2005

De bewoners van residentie Zweden en residentie Finland, twee appartementsblokken in de Scandinaviëstraat in Gent, schitteren in de gelijknamige film OP NAAR SCANDINAVIË. De eigen wetten en cultuur van de bewoners in de blokken werden gemixt met fictieve activiteiten, zoals een koffietent, een gelegenheidsorkest en een voetbalwedstrijd Zweden-Finland. Feit en fictie en film worden één of kortweg FACTION THEATER IN EEN VERTICAAL DORP. SM en Joachim Robbrecht wonnen de prijs Kunst In De Buurt van Stad Gent met dit project.

openconcept & regie Sarah Moeremans, Joachim Robbrecht i.s.m. De Scandinaviëstraat video Margien Rogaar productie Caravan Past

EN

Past

OP NAAR SCANDINAVIË / 2005

LET’S GO TO SCANDINAVIA / 2005

The occupants of Residence Sweden and Residence Finland, two apartment towers in the Scandinavia Street in the city of Ghent star in the eponymous film Let’s go to Scandinavia. The specific regulations and routines of the residents of the buildings were mixed with fictitious activities, such as a coffee stall, an impromptu orchestra and a football match between Sweden and Finland. Fact, fiction and film simply blended into FACTION, THEATRE IN A VERTICAL VILLAGE. SM and Joachim Robbrecht won the Neighbourhood Art Award of the city of Ghent for this project.

NL

Past

ARTIKEL V / 2005

KORT GEZEGD dit was humoristisch, experimenteel en tegelijkertijd visionair – maar daardoor ook wel: wrong time, wrong placeHet ging over de angst voor het onbekende, en hoe het onbekende te overleven, of te weerstaan, o.a. met een zelfmoordpil, Mara van Vlijmen gecamoufleerd als Panda; Vincent Rietveld die gekleed als Zeeuws meisje de Hollandse identiteit beschermt door op de hoeken van het toneel met potjes pis het territorium af te bakenen. Performatieve interventies zochten hun plek binnen een theatraal verhaal dat toen als geheel nog als “te absurd” werd gezien. China een superpower in Europa? Nee joh.close.
MAAR WAT WAS HET DAN Een groep Maastrichters probeert een vrijstaat te stichten tegen het naderende Gele Gevaar. Een klein thema -een behoudsgezinde bubbel vormen met een groepje gelijkgestemden- gaat de confrontatie aan met een heel groot thema – de Chinese socio-economische invasie –. Een hypocriet politiek humoristisch bevrijdingsspel over zelfbehoud en angst voor de ander. (Het was echt heel grappig)

openvan en met Sarah Moeremans, Vincent Rietveld, Mara van Vlijmen productie De Warme Winkel & Het Huis van Bourgondië Past

EN

Past

ARTIKEL V / 2005

ARTICLE V / 2005

In short: this was funny, experimental and visionary all at the same time, but as a result it also happened to be ‘wrong time, wrong placeHet ging over de angst voor het onbekende, en hoe het onbekende te overleven, of te weerstaan, o.a. met een zelfmoordpil, Mara van Vlijmen gecamoufleerd als Panda; Vincent Rietveld die gekleed als Zeeuws meisje de Hollandse identiteit beschermt door op de hoeken van het toneel met potjes pis het territorium af te bakenen. Performatieve interventies zochten hun plek binnen een theatraal verhaal dat toen als geheel nog als “te absurd” werd gezien. China een superpower in Europa? Nee joh.close‘.

SO WHAT WAS IT?! A group of people from Maastricht tries to establish a free state against the imminent Yellow Peril. A small theme (living in a conservative bubble with likeminded friends) takes on an enormous theme (the Chinese socio-economic invasion). A hypocritical, political liberation game about self-preservation and fear for the others. (It was really very funny)

NL

Past

ROOSTATTOO / 2005

Voor haar afstudeervoorstelling aan de regieopleiding bewerkt SM Tennessee WilliamsTAAL EN VERTALING Het werk is nooit zomaar een vertaling. Hier ontwikkelt SM een nieuw soort taal door het combineren van woorden, die geven niet alleen het idee dat je naar een andere taal luistert maar ook dat een lager sociale klasse milieu niet hoeft te worden gereduceerd tot een voor de hand liggend dialect.close, een voorstelling waarmee ze de prestigieuze Ton Lutz Prijs voor beloftevolle regisseurs in de wacht sleept. Een vrouw met een dochter. Een vrouw met een liefde. Een vrouw en de roddelende vrouwen om haar heen. Geroemd om haar sterke beelden, onderzoekt SM niet alleen de kracht van een beeld maar ook de mogelijkheden van een theatrale ruimteEen toeschouwer schrijft later ‘Eindelijk gebeurt er weer iets in Nederland en omstreken. Dank u wel voor deze mooie en intens trieste voorstelling’.close: in de expozaal van de Brakke Grond ligt de vloer bezaaid met tapijten, die de zaal uitlopen, tot in de tuin. Een deel van de voorstelling is binnen, een deel is buiten, hiermee wordt de zaalvoorstelling tegelijkertijd een locatie project.

open Past

EN

Past

ROOSTATTOO / 2005

ROSE TATTOO / 2005

For her final exam production at the direction department, SM adapted Tennessee Williams. A show for which she was awarded the prestigious Ton Lutz Award for promising directors. A woman and her daughter. A woman and the man she loves. A woman surrounded by gossiping women. Praised for her strong imagery, SM not only explores the power of an image, but also the possibilities of a theatre space: the floor of the Expo Hall of the Brakke Grond Theatre is covered with many rugs, which lead out of the hall and into the garden. Part of the production is played inside, part outside, turning an ordinary staging into a location project. 

NL

Past

JACHTKAMP / 2005

Sarah Moeremans, Louis van der Waal en Benny Claessens in een chalet in Frankrijk KORT GEZEGD drie twintigers die zich uit het leven lullen; De vruchten van de Belgische cultuur en beschaving! Rijke ouders, een evidente toekomst, denken dat je alles weet. Puberpraat versus de door de maatschappij verwachtte gruwelijke beleefdheid en schijnheiligheid DIT IS HEEL LANG GELEDEN nog niet eens afgestudeerd het was tof het was een begin. p.s. de tekst is ook uitgegeven.

opentekst & spel Benny Claessens, Louis van der Waal, Sarah Moeremans decor Michiel Van Cauwelaert productie Toneelhuis Past

EN

Past

JACHTKAMP / 2005

JACHTKAMP (HUNTING CAMP) / 2005

Sarah Moeremans, Louis van der Waal and Benny Claessens in a chalet in France.

In short: three people in their twenties who are yackety-yacking in order to avoid life. They’re the fruit of Belgian education and culture. Well-to-do parents, an obvious future, thinking they know everything. Adolescent drivel versus the horrifying politeness and hypocrisy expected by society. THIS WAS A LONG TIME AGO, we hadn’t even left drama academy, it was cool, it was a beginning.

P.S. The text has been published.